REGULAMENT CAMPANIE

„Bucura-te de Cadourile Primaverii”


2018-03-01

 

 
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI „Bucura-te de Cadourile Primaverii”
1 martie – 31mai 2018
 

 

 
 
Art. 1. Organizatorul
(1)Organizatorul Campaniei promotionale „Bucura-te de Cadourile Primaverii” este Cramele Halewood SA, cu sediul in Ploiesti, strada Gageni, nr. 92, judetul Prahova, cod 100137, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/56/1991, CUI RO1343309, email: office@halewood.com.ro, telefon: +40 21 231 8559, Fax: + 40 21 231 1232 denumita in cele ce urmeaza Organizator.
(2)Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional, care va fi adus la cunostinta publicului in maniera descrisa la Art. 8.1 din prezentul regulament.
 
 
Art. 2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
(1)Campania promotionala este organizata si se desfasoara in perioada 1 martie – 31mai 2018, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in magazinele Organizatorului, conform anexei 1. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ sa prelungeasca durata acestei campanii, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la Art. 8.1.
(2)Toate castigurile oferite trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.
 
 
Art. 3. Drept de participare
(1)Campania promotionala se adreseaza tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani la data inceperii campaniei, cu domiciliul/resedinta/rezidenta in Romania care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
(2)Nu pot participa angajatii societatilor Cramele Halewood SA, Halewood Romania SRL, Domeniile Halewood SRL, Halewood Wines SRL, Halewood Organic SRL. Rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori) precum si sotul/sotia.
(3)Prin participarea la Campania promotionala, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 
 
Art. 4. Produse participante
(1) La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate prin magazinele Halewood Wines & Spirits Shops, descrise la Anexa 1.
 
 
 
 
Art. 5. Modul de desfasurare a campaniei:

 • pentru a participa la campania „Bucura-te de Cadourile Primaverii” trebuie ca in perioada 1 martie – 31 mai 2018sa se achizitioneze de minim 100 lei TVA inclus produsele participante de la art.4; produsele trebuiesc achizitionate pe un singur bon fiscal/factura fiscala in valoare totala de minim 100lei TVA inclus.
 • vanzatorul/casierul trebuie sa constate indeplinirea conditiei de mai sus odata cu prima achizitie si ii va oferi Participantului un talon colectare puncte, numit in continuare talon
 • participantul va completa talonul cu datele personale: nume, prenume, data nasterii, adresa, numar de telefon, e-mail. Datele personale trebuie sa fie cele din actul de identitate (buletin sau cartea de identitate);
 • fiecare achizitie de minim 100 lei TVA inclus, reprezinta 1 punct colectat, punct ce se aplica pe talon, printr-o stampila in posesia vanzatorului/casierului
 • odata cumulat numarul de puncte aferent premiilor din campanie se poate revendica premiul respectiv
 • premiile se ofera la 5, 8, 10 si 20 puncte
 • taloanele se gasesc la casele de marcat si se pot solicita casierului
 • multiplu de achizititii succesive pe acelasi bon fiscal sau pe bonuri diferite ii acorda participantului dreptul de a primi punctele aferente in conformitate cu raportul 100 lei TVA inclus = 1 punct
 • premiile se acorda in limita stocului disponibil
 • premiile ramase neacordate vor ramane in posesia Organizatorilor.
 
 
Art. 6. Conditii de validitate si acordare a premiului
 1. Pentru ca un Participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, dupa cum urmeaza:
 2. sa indeplineasca conditiile mentionate la Art. 3. si Art. 5. al prezentului Regulament;
 3. talonul de participare sa fie completat corect, lizibil, cu datele participantului;
 4. premiile obtinute in urma colectarii punctelor se ridica numai din magazinele Halewood Wines & Spirits Shop si numai in perioada promotiei.
 • talonul trebuie sa fie cel original. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor, precum si alterarea in orice mod a celor originale. Taloanele, rezultate in urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul campaniei;
(2)Participantii care au castigat pe loc unul din cele 4 categorii de premii instant vor semna intr-un tabel nominal pentru primirea premiului. Tabelul nominal reprezinta procesul verbal de predare primire.
(3)Castigatorii se obliga sa puna la dispozitia Organizatorului, la cererea acestuia, actele ce dovedesc indeplinirea acestor cerinte.
(4)Orice eroare în datele personale furnizate de participanti nu atrage răspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact din talonul de participare fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent desemnat castigator nu poate fi contactat datorita numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete.
 
 
Art. 7. Premiile oferite
 
Campaniei promotionale „Bucura-te de Cadourile Primaverii” in functie de pragurile de puncte accumulate sunt urmatoare:
 1. 5 puncte - Set de 6 pahare de vin
 2. 8 puncte - Decantor vin 
 3. 10 puncte - Cutie accesorii vin + 1 sticlă de vin Colina Piatra alba (750ml)
 4. 20 puncte – 1 sticla de vin spumant Rhein Extra Vintage Magnum (1500ml)
 
Denumire Premiu Numar total de premii Pret lei cu TVA / bucata Valoare Totala cu TVA
Pahare Vin 6 buc / set 200 60 12000
Decantor Halewood Wines 200 75 15000
Cutii accesorii de vin 200 69 13800
Colina Piatra Alba 75cl 200 42 8400
Rhein Extra Vintage Magnum 150cl 100 179 17900
 
(5)Valoarea totala a premiilor este de 67.100,00 RON (inclusiv TVA).
(6)Toate premiile sunt atribuite conform Art. 5. si Art. 6. si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
(7)Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului castigat. Premiile sunt nominale si nu pot fi transmise,  beneficiarul nu poate fi decat persoana inscrisa pe talonul castigator.
 
Art. 8. Regulamentul promotiei
(1)Regulamentul oficial al promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in fiecare magazin Halewood Wines & Spirits Shop participant si pe site-ul www.halewood.com.ro .
(2)Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.
 
Art. 9. Erori, taloane necorespunzatoare
(1) Organizatorul acestei campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru taloanele necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta promotie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de taloane care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
 
 
Art. 10. Protectia datelor personale
(1)Cramele Halewood prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, inregistrata la ANSPDCP cu nr. 7964.
(2)Prin participarea la campania promotionala „Bucura-te de Cadourile Primaverii!” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial. Prin completarea datelor personale pe taloane si semnarea acestora, acestia isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Operatorului. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiilor si indepliniriea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, realizarea de rapoarte statistice, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la campania „Bucura-te de Cadourile Primaverii” alte actiuni desfasurate in viitor.
(3)Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita stergerea datelor si dreptul de opozitie. Participantii isi pot exercita aceste drepturi trimitand o cerere scrisa data si semnata pe adresa Operatorului: Cramele Halewood SA, strada Gageni, nr. 92, judetul Prahova, cod 100137, Ploiesti.
(4)La cererea scrisa a Participantilor, trimisa pe adresa Organizatorului, Cramele Halewood se obliga:
 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitarepe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 
Art. 11. Litigii
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Ploiesti, de la sediul Organizatorului.
 
Art. 12. Incetarea inainte de termen a Campaniei
(1)Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, asa cum este definita de lege inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania, printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.
(2)Situatiilor avute in vedere la Art. 12. le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3)In situatiile avute in vedere la Art. 12., Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
(4)Dupa acordarea premiilor, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
 
 
Art. 13. Responsabilitate
(1)Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2)Organizatorul nu va fi facut responsabil de pierderea talonului care dovedeste indeplinirea conditiei de achizitie, de instrainarea lor si/sau de prezentarea taloanelor deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premii pe baza unor astfel de taloane care nu intrunesc conditiile stipulate in prezentul Regulament.
 
 
 
 
 
 
Art. 14. Diverse
(1)Taloanele cu datele personale devin proprietatea Cramele Halewood si nu vor fi returnate.
(2)Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate in scris, la adresa Cramele Halewood, in strada Gageni, nr. 92, judetul Prahova, cod 100137, Ploiesti, pana pe data de 15 iulie 2018. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
 
 
 
 
Anexa 1. la REGULAMENTUL CAMPANIEI „Bucura-te de Cadourile Primaverii”
1 martie – 31mai 2018
 
 
Locul de desfasurare al campaniei promotionale
Magazinele Halewood Wines & Spirits Shop
Nr. Crt Halewood Wines & Spirits Shops Adresa
1 Azuga Pivnitele Rhein & Cie Str.Independentei nr.24, Localitatea Azuga, Jud.Prahova
2 Bucuresti Sos.Mihai Bravu nr.132, Bl.D21-D22, Sector 2, Bucuresti
3 Bucuresti Str. Calea Mosilor, nr. 268 - 270, Sector 2, Bucuresti
4 Bucuresti Veranda Mall, Strada Ziduri Mosi, nr. 23, Sector 2, Bucuresti
5 Bucuresti Bulevardul Ion Mihalache, nr. 42 - 52, bloc 35, Sector 1, Bucuresti
6 Constanta Str. Dobrogei, nr. 34, Constanta, Jud. Constanta
7 Ploiesti Str.Gageni 92, Ploiesti, Jud.Prahova
8 Sinaia B-dul Carol I, nr.1, Localitatea Sinaia, Jud. Prahova
9 Urlati Str.Maruntisului nr.2, Localitatea Urlati, Jud.Prahova