REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA

"CASTIGA PREMII CU CRABBIE'S!"


2017-07-14

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Castiga premii cu Crabbie’s”

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 14.07.2017 - 23.07.2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Organizatorul este HALEWOOD WINES SRL , cu sediul in Strada Gageni, nr. 92, Ploiesti, jud. Prahova, RO – 100137, Romani, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. RO15716637 denumita in cele ce urmeaza Organizator.
(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional, care va fi adus la cunostinta publicului .
(3) Campania este organizata de Operator prin intermediul Agentiei de Publicitate Hello Communication SRL cu sediul in Soldat Radu Mihaila nr. 15, sector 2, Bucuresti  denumita in continuare „Agentia”, in calitate de imputernicit al Operatorului in sensul Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, inregistrat in acest sens in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii Operatorului nr. 27480, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior (denumita in continuare „Imputernicit”), care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Promotie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului regulament oficial al Campaniei.
 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in magazinele detaliate in ANEXA 1, numite in continuare magazine participante. Anexa 1 este parte a prezentului Regulament.
(2) Campania se desfasoara in perioada 14 – 23 iulie 2017  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial in zilele de 14, 15, 16, 21, 22, 23 iulie 2017 in programul orar:
• Vineri: 16.00-20.00; 
• Sambata: 11.00-17.00;
• Duminica: 11.00-15.00.


SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit in pe website-ul www.halewood.com.ro.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public in magazinele mentionate in ANEXA 1, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care,  respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual,  „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).
(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei HALEWOOD WINES SRL si ai distribuitorilor acesteia, angajatii Agentiei, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, rudele(respectiv copii/parinti, frati/surori) sau afinii angajatilor (sot/sotie).
 (3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
 

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Produsele participante in campanie sunt Crabbie’s Original Ginger 330ml, John Crabbie Traditional Cloudy 330ml, Crabbie’s Scottish Raspberry 330ml.
(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) In fiecare locatie participanta  va fi prezenta o echipa formata din 2 promoteri:
- 1 promoter la raftul de produse care va  informa consumatorii despre promotie (mecanism si premii), despre produsele participante la campanie; ofera consultanta consumatorilor raspunzand la eventualele intrebari legate de produsele participante la promotie.  De asemenea se ofera spre degustare produsele ce fac obiectul promotiei, respectiv  Crabbie’s Original Ginger si Crabbie’s Scottish Raspberry.
- 1 promoter la standul de premiere (situat dupa linia caselor de marcat): va implementa mecanica de premiere  prin verificarea  bonului fiscal/facturii fiscale  si acordarea premiului conform  pragului atins. 
(2) Pentru a se putea inscrie in cadrul campaniei si pentru a putea beneficia de unul dintre premiile garantate oferite in magazin, participantii trebuie sa achizitioneze, in perioada Campaniei produse Crabbie’s participante, astfel:
• La  achizitia a oricare 4 sticle  Crabbie’s, un participant poate beneficia garantat de un premiu constand intr-un un pahar personalizat Crabbie’s numai prin prezentarea bonului fiscal/facturii care atesta achizitia produselor participante la campanie.
(3) Se considera participanti toti cei care achizitioneaza produsele participante in perioada campaniei promotionale. Premiile vor putea fi revendicate numai in magazinele participante si numai in timpul zilelor si orelor de program ale promoterilor descrise in Sectiunea 3, paragraful (2) a prezentului Regulament, si doar pe baza prezentarii bonului fiscal/facturii ce atesta achizitia produselor participante si a buletinului conform prezentului regulament.
(4) Pentru a putea intra in posesia unui premiu garantat fiecare consumator va trebui sa faca dovada achizitionarii conform mecanismului descris in Sectiunea 7, paragraful (2) prin prezentarea catre promoterul aflat dupa casele de marcat a bonului fiscal/factura sau orice alt document oferit de magazin care atesta actul de vanzare-cumparare.
(5) Bonul fiscal/ factura fiscala care atesta achizitia produselor participante la campanie trebuie sa fie emis/emisa in perioada de desfasurare a campaniei (14.07- 23.07.2017).
(6) Premiile vor fi oferite in limita stocului disponibil. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta sau nu in perioada promotiei numarul de premii alocate.
(7) Pentru a beneficia de un premiu, produsele achizitionate trebuie sa se regaseasca pe acelasi bon fiscal/factura fiscala.
(8) Confirmarea preluarii de catre castigator a premiilor acordate pe loc se va face pe baza unui de tabel de predare-primire a premiilor ce va fi semnat de fiecare castigator.
 

SECTIUNEA  8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) In cadrul Campaniei, premiile constau in 850 Pahare Crabbie’s.


Natura Premiilor:   Pahar Crabbie’s sticla, cu picior model elefant    
Nr. premii: 850 BUC
Valoare premiu (lei, cu  TVA):       7.857213
Valoare totala (lei, cu TVA):    6678.63105
Valoare totala premii:             6678.63105

(2) Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 6678.63105 lei (cu TVA inclus).

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

(4) Premiile se acorda in limita stocului disponibil.
 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Validarea premiilor  oferite in cadrul activarii din magazinele participante se face numai pe baza prezentarii bonului fiscal/factura fiscala emis in perioada promotiei si va trebui sa ateste achizitia produselor participante.

 (2) Premiile garantate oferite in cadrul magazinelor participante vor fi oferite pe loc castigatorilor de catre promoterii prezenti in magazine dupa casele de marcat si numai in zilele si in programul descris in sectiunea 3.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
(1) Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 6304 , astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Campania este organizata de Operator care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Promotie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

(3) Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele drepturi:
• dreptul la informare (art. 12) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul a obtine informatii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului in care face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege sau de catre ANSPDCP, dupa caz;
• dreptul de acces la date (art. 13)- potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Operator;
• dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) -  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de opozitie (art.15) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);
• dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

(4) La cererea oricarui Participant, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre  agentia  Hello Communication SRL  cu sediul in Soldat Radu Mihaila nr. 15, sector 2, Bucuresti, departamentul Client Service.
 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE
(1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.


(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Hello Communication, cu sediul in Bucuresti, Str. Soldat Radu Mihaila, nr. 15, sector 2, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA  16 – LIMITAREA RASPUNDERII
(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.


SECTIUNEA 17. ERORI BONURI FISCALE/FACTURI FISCALE  NECORESPUNZATOARE
(1) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile/facturile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri/facturi. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.


ANEXA 1
Magazinele participante in campanie sunt:
Oras Bucuresti
Carrefour Baneasa
Carrefour Orhideea
Carrefour Vulcan 
Cora Lujerului
Cora Pantelimon
Cora Sun Plaza 
Auchan Titan
Auchan Vitan
Auchan Afi